hanke pääkuva

logot

 

Tietoa hankkeesta

Hanke-esittely

Kohti öljyvapaata ja vähähiilistä Pohjois-Karjalaa -hankkeen päätoteuttajana toimii Pohjois-Karjalan maakuntaliitto ja osatoteuttajana Suomen ympäristökeskus SYKE. Hankkeen kesto on 1.9.2015-31.8.2018.

Hanketta rahoittaa Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 70 % rahoitusosuudella Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman kautta. Lisäksi hankkeen rahoituksesta vastaavat 15 % suuruisella osuudella Pohjois-Karjalan tulevaisuusrahasto ja 15 % osuudella Suomen ympäristökeskus SYKE. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 655 015 euroa, josta EAKR:n ja Valtion rahoituksen osuus on korkeintaan 458 511 euroa.

Pohjois-Karjala on ensimmäisenä maakuntana Suomessa hakeutumassa Kohti hiilineutraalia kuntaa eli HINKU-verkostoon. Resurssitehokkuus, vähähiilisyys ja biotalous ovat keskeisiä teemoja maakunnallisissa strategioissa. Pitkän aikavälin tavoitteena on tehdä Pohjois-Karjalasta hiilineutraali, uusiutuvan energian tuotannoltaan yliomavarainen maakunta, jossa fossiilista öljyä ei hyödynnetä energiantuotannossa.

Kohti öljyvapaata ja vähähiilistä Pohjois-Karjalaa -hankkeen keskeisenä tavoitteena on vahvistaa Pohjois-Karjalan kuntien ja pk-yritysten edelläkävijyyttä energiatehokkuuden, uusiutuvan energian ja vähähiilisten ratkaisujen ja cleantech -ratkaisujen käyttöönotossa. Energiatehokkuuden parantaminen ja uusiutuvan energian käytön lisääminen kunnissa vahvistavat sekä kuntataloutta että edelläkävijämarkkinoita alan yritystoiminnan kehittymiseksi maakunnassa.

Hankkeen tavoitteena on:

  • edistää Pohjois-Karjalan muutosta kohti fossiilisesta öljystä vapaata, uusiutuvalta energialta yliomavaraista maakuntaa
  • vauhdittaa kuntia ja yrityksiä energiatehokkuuden lisäämiseen, uusiutuvien ratkaisujen hyödyntämiseen ja kasvihuonepäästöjen vähentämiseen
  • vähentää jo hankkeen aikana merkittävässä määrin fossiilisen energiankäyttöä ja kasvihuonekaasupäästöjä kohdekiinteistöissä (tavoitteena vähintään 5 000 MWh toteutunut/päätetty säästö kiinteistöjen energiankulutuksessa)
  • löytää edelläkävijäkunnista kustannustehokkaita ja vaikuttavia esimerkkejä ja pilottikohteita, jotka ovat monistettavissa kuntakenttään
  • kannustaa ja motivoida kaikkia maakunnan kuntia mukaan yhteiseen tavoitteeseen
  • synnyttää kysyntää ja tarjontaa vähähiilisyyttä edesauttaville uusille ja innovatiivisille cleantech tuotteille, -ratkaisuille ja menetelmille kuntien julkisissa hankinnoissa
  • etsiä yrityksille pilottikohteita energiatehokkuuden lisäämiseen, uusiutuvien ratkaisujen hyödyntämiseen ja kasvihuonepäästöjen vähentämiseen ja luoda näin edelläkävijämarkkinoita.

Hankkeen aikana tehdään tiivistä yhteistyötä useiden Pohjois-Karjalassa ja muissa maakunnissa toteutettavien vähähiilisyyteen ja resurssitehokkuuteen pyrkivien hankkeiden kanssa. Hankkeessa testataan uusia menettelytapoja ja toimintamalleja, joilla pystytään nykyistä tehokkaammin saamaan yritykset ja kunnat ottamaan käyttöön kasvihuonekaasupäästöjä vähentäviä cleantech -ratkaisuja, energialähteitä ja menetelmiä.

Hanke toimii käynnistäjänä, esimerkkinä, suunnannäyttäjänä ja yhteistyöverkoston luojana maakunnan kattavan HINKU-verkoston luomiseksi. Positiivinen yhdessä tekemisen asenne ja tiedottaminen hankkeen saavutuksista, sekä hyvien kokemusten jakaminen ovat osa HINKU-toimintaa. Myös tässä hankkeessa pyritään selkeään ja kannustavaan tiedon jakamiseen. Hankkeen tuloksia tullaan hyödyntämään hankkeen päättymisen jälkeen Pohjois-Karjalan lisäksi SYKEn koordinoiman HINKU-foorumin toiminnassa.

Tavoitteena on jo hankkeen aikana vähentää merkittävässä määrin fossiilisen energiankäyttöä ja kasvihuonekaasupäästöjä kohdekiinteistöissä. Näin saadaan aikaan konkreettisia rahallisia säästöjä.

Pohjois-Karjalan maakuntaliiton kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumukseen on koottuna maakunnalliset ilmasto- ja energiatavoitteet, joita myös tämän hankkeen toimesta edistetään.

Sivu arviointi ja palaute