Maakuntakaava 2040 vaihekaava1

Navigaatiovalikko

Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040, 1.vaiheen kaavaehdotus nähtävillä

Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040, 1.vaiheen kaavaehdotus nähtävillä 28.3. - 29.4.2022

Maakuntakaava-asiakirjat ja niihin liittyvä valmisteluaineisto asetetaan maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n ja -asetuksen 30 §:n mukai­sesti julkisesti nähtäville 28.3. - 29.4.2022 väliselle ajalle.

Kaavaehdotukseen osoitetaan EO/tu -merkinnällä jo tuotannossa olevat tai tuotantoon luvitetut turvetuotantoalueet (2 995 ha). Uutena osoitetaan 29 tuotantopotentiaalista suota (4 021 ha) turvetuotantoon soveltuvan osa-aluealuerajauksen (tu) sisäpuolelle (5 611 ha). Kaavaehdotukseen osoitetaan 26 luonnonsuojelullisesti arvokasta suota (4 372 ha) luonnonsuojelualuetta osoittavalla merkinnällä (SL).

Kaavaehdotukseen osoitetaan 326 kohdetta ja 22 aluetta maakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä osoittavalla merkinnällä (ma/km). Merkintä sisältää 95 uutta kohdetta ja kuusi uutta aluetta. Merkintä yhdistetään voimassa olevan maakuntakaavan vastaavaan merkintään.

Nähtäville asetettavaa maankäyttöratkaisua ei muutettu kaavan lausuntovaiheen jälkeen. Kaavaselostusta ja liiteaineistoja on sen sijaan täydennetty kaavaehdotuksen lausuntovaiheen palautteen perusteella. Lisäksi on huomioitu viranomaisneuvottelusta sekä ohjausryhmästä saatu palaute. Kaavaselostusta on tarkennettu muun muassa vaikutusten arvioinnin osalta. Ilmastovaikutusten arviointi on kirjoitettu uudelleen. Ukrainan tilanteesta johtuen huoltovarmuuteen on kiinnitetty tarkemmin huomiota. Lisäksi on tiedostettu, että turpeen energiakäytöstä luopuminen ei todennäköisesti tapahdu alkuperäisellä aikataululla.

Nähtäville asetettava kaavaehdotus koostuu seuraavasta sisällöstä (asiakirjat tekstiosion jälkeen):

Maakuntakaava 2040, 1. vaihe kaavakartta merkintöineen ja määräyksineen

Maakuntakaava 2040, 1. vaihe kaavaselostus

Liite 1. Turvetuotantoon soveltuvat alueet, kohdekortit

Liite 2. Maakunnallinen soidensuojeluaineisto, kohdekortit

Liite 3. Maakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö, taulukot

Liite 4. Maakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö kohdekortit

Liite 5. Maakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö, kunnittaiset kartat

Kaavaa varten laaditut selvitykset:

Turpeen käytön ja tuotannon näkymät Pohjois-Karjalassa vuoteen 2040

Turvetuotannon vesistövaikutusten ja luonnontilaisuuden arviointi

Natura-arvioinnin tarveharkinta

Kysely soiden merkityksestä

Arkkitehtuurin moderneja piirteitä Pohjois-Karjalassa

Kaavaehdotuksen karttapalvelu:

Kaavaehdotukseen voi tutustua myös karttapalvelun kautta oheisesta karttapalvelun linkistä 

 

Vaihemaakuntakaavasta käytetään nimeä Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040, 1. vaihe, koska se täydentää hyväksyttyä Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040 -kaavaa.  

 

 

 

Kaavaehdotuksen asiakirjat

Kansiot
Asiakirjat
 • thumbnail
  Juuri nyt käyttäjältä

  {title}

 • Kaavaluonnoksen asiakirjat

  Kansiot
  Asiakirjat
 • thumbnail
  Juuri nyt käyttäjältä

  {title}

 • OAS asiakirjat

  Selvitykset

  Lisätietoja

  Timo Korkalainen

  Timo Korkalainen

  aluesuunnittelupäällikkö
   045 663 5376
  timo.korkalainen@pohjois-karjala.fi
  Maakuntakaavoitus, alue- ja yhdyskuntarakenne.

  Jukka Nykäsen kuva

  Jukka Nykänen

  ympäristöasiantuntija
   050 412 0717
  jukka.nykanen@pohjois-karjala.fi
  Maakuntakaavoitus, kulttuuri- ja luonnonympäristö, vaikutusten arviointi, riista- ja suurpetoasiat.

  Jyrki Suorsan kuva

  Jyrki Suorsa

  liikenneasiantuntija
   050 466 8511
  jyrki.suorsa@pohjois-karjala.fi
  Maakuntakaavoitus, yhteysverkot, liikennejärjestelmätyö.

  Heikki Viinikan kuva

  Heikki Viinikka

  maankäyttöasiantuntija
   050 593 7269
  heikki.viinikka@pohjois-karjala.fi
  Maakuntakaavoituksesssa virkistys ja reitistöt, paikkatieto.

  Some Jako Global

  Sivu arviointi ja palaute