AKKE pääkuva

Navigaatiovalikko

Rahoitetut AKKE-hankkeet

2020 AKKE-rahoitetut hankkeet

Lisäarvoa tapahtumista - Ilosaarirockin digitaaliset yrityspalvelut

Toteuttaja: Joensuun Popmuusikot ry
Hankkeen kesto: 1.8.2020 - 31.12.2020

Hankkeessa selvitetään yritysasiakkaiden tarpeita ja asiakaskokemusta, kehitetään myyntiaineistoa ja uusia myyntituotteita sekä rakennetaan verkkokauppa, joka integroidaan festivaalin digitaaliseen kassajärjestelmään. Näin luodaan uusia tuotteita ja kanavia Ilosaarirockin yritysmyyntiin, jonka tavoitteena on kohottaa Ilosaarirockin yritysmyynnin ja sponsoroinnin liikevaihtoa vuonna 2021. Hankkeen toimenpiteinä 1) selvitetään Ilosaarirockin yritysasiakkaiden tarpeita ja luodaan palvelumuotoilua hyödyntäen strategia palveluiden kehittämiseksi, 2) kehitetään uusia tuotteita yritysasiakkaille ja sponsoreille ja muotoillaan tuotteet Ilosaarirockiin sopiviksi, 3) luodaan kanava tuotteiden ostamista varten ja integroidaan tämä kanava Ilosaarirockin digitaaliseen kassajärjestelmään, 4) selvitetään karttapalvelu, jonka avulla Laulurinteen tapahtuma-alue on mahdollista tuotteistaa messutilan kaltaiseksi tilaksi Ilosaarirockia sponsoroivien yritysten ja tapahtumaan saapuvien vendoreiden käyttöön sekä selvitetään yhteistyökumppanit ja toteutetaan 3D-mallinnuksen pilotti, 5) kehitetään uusista tuotteista graafiset myyntimateriaalit ja tehdään tarvittavat integraatiot Ilosaarirockin verkkosivuille. Hankkeen kaikkien toimenpiteitä läpäisee asiakaskokemuksesta kumpuava palvelumuotoilu.

Pk-yritysten verkostojen muodostaminen uusien liiketoimintamahdollisuuksien synnyttämiseksi Pohjois-Karjalassa

Toteuttaja: Pohjois-Karjalan kauppakamari
Hankkeen kesto: 15.6.2020 - 31.12.2020

Hankkeella haetaan ratkaisuja Pohjois-Karjalan alueella liiketoiminta- ja kasvuekosysteemien kehittämiseen koronaviruksen aiheuttamasta häiriötilanteessa ja sen jälkeen. Projektin tavoitteena on kannustaa yrityksiä toimintatapojen muutokseen ja uudenlaiseen arvonmuodostukseen uusien liiketoimintamahdollisuuksien synnyttämiseksi. Projektin päätavoite on tutkia mahdollisuuksia rakentaa Pohjois-Karjalan alueelle suur-/veturiyritysten ja pk-yritysten muodostamia arvoverkostoihin perustuvia liiketoiminta- ja kasvuekosysteemejä. Projektilla selvitetään eri toimintamalleja ekosysteemitoiminnan käynnistämiseksi ja kehittämiseksi. Projektilla selvitetään alueen pk-yritysten toimintaan vaikuttavien suur-/veturiyritysten teknologia-/palveluhaasteita. Tavoitteena on tunnistaa suur-/veturiyritysten kasvuhaasteita ja niiden valmiutta verkostoitua pk-yritysten kanssa uudenlaisen arvonmuodostuksen synnyttämiseksi. Lisäksi tavoitteena on tunnistaa ne pk-yritykset, jotka verkostoitumalla voivat vastata tunnistettuihin haasteisiin.

Uutta vetovoimaa digitaalisten matkailusisältöjen sekä osaajahoukuttelun avulla

Toteuttaja: Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
Hankkeen kesto: 15.6.2020 - 31.5.2021

Hankkeen tavoitteena on vastata selviytymissuunnitelmassa kärkitoimenpiteeksi kirjattuun vetovoiman vahvistamisen tarpeeseen.  Tavoitteena on erilaisin markkinoinnin keinoin tehdä Pohjois-Karjalaa tunnetuksi ja houkuttelevaksi maakunnan ulkopuolella ja siten auttaa alueen yrityksiä uuteen kasvuun. Kohderyhminä hankkeessa ovat maakunnan vetovoimaviestinnän strategiaan kirjatut, elinvoiman kannalta tärkeät kohderyhmät: osaava työvoima ja matkailijat. Korona ei ole poistanut osaajatarvetta maakunnasta vaan päinvastoin: jotta voimme minimoida koronan vaikutukset ja saada uusia menestystarinoita alueellemme, tarvitsemme eri alojen osaajia jatkossakin. Pohjois-Karjalan imago on juuri tällä hetkellä kiinnostava: edustamme kiireetöntä elämää ja elämäntapamme on luonnonläheistä. Haasteena on se, että Pohjois-Karjalassa ei ajatella olevan vapaita työpaikkoja tai kiinnostavia uramahdollisuuksia. Yhtenä tavoitteena hankkeessa on jatkokehittää aiemmin aloitettua rekrytointimarkkinoinnin konseptia ja siihen liittyvää toimijayhteistyötä alueelle sijoittumista harkitsevien osaajien osalta sekä hyödyntää koronakriisin synnyttämä muuttopotentiaali digitaalisella rekrykampanjalla. Myös matkailun osalta aktiivinen sisällöntuotanto ja digikampanjat toimivat tässä ajassa. Ne ohjaavat tulevaisuuden matkailijoita haaveilemaan seuraavasta reissusta. Kotimaan matkailijoihin ja muihin lähimarkkinoihin on hyvä panostaa ensimmäisenä jo saavutettavuuden vuoksi. Toisena tavoitteena hankkeessa onkin kokeilla digitaalista vaikuttajakampanjaa, jossa on tarkoitus herättää kotimaan matkailijoiden (myös some-vaikuttajien ja bloggaajien) kiinnostus Pohjois-Karjalaan ja sen luontokohteisiin sekä tuottaa samalla digitaalisia sisältöjä kohteista.                              

Uusi risteilytuote Saimaalle ja Saaristomerelle

Toteuttaja: Etelä-Karjalan liitto
Hankkeen kesto: 1.11.2020 - 31.10.2022

Hankkeen tavoitteena on rakentaa uudenlainen risteilytuote Saimaalle ja Saaristomerelle. Suomesta puuttuu, jo muualla maailmassa suosittu, risteilytuote joka houkuttelisi matkailijoita alueille ja lisäisi alueiden palveluntarjontaa. Tämän hankkeen tavoitteena on rakentaa alueiden palvelutarjontaan, luontoon ja vesistöön perustuva risteilytuote. Hankkeen toimenpiteisiin kuuluvat tuotteen kuvaaminen, markkina-analyysi, toimintaympäristön kuvaaminen, palvelujen tuotteistaminen, viestinnän suunnittelu, sidosryhmien ja myyntikanavien kartoittaminen, operaattoriyhteistyö ja uusien operaattoreiden hakeminen, investor-muistion laatimisen sekä asiantuntijaryhmän rakentaminen. Hankkeen kohderyhmänä ovat pienet- ja keskisuuret yritykset. Hankkeen tavoitteena on rakentaa malli, jota mahdolliset paikalliset yrittäjät voisivat hyödyntää liiketoiminnassaan. Käyntisatamille ja reitin varren palvelutuottajille tämä tarkoittaisi uudenlaisia mahdollisuuksia kasvattaa matkailijamääriä, houkutella uutta yrittäjyyttä risteilyjen ympärille sekä parantaa käyntisatamien imagoa uudenlaisena risteilymatkakohteena.

2021 rahoitetut AKKE-hankkeet

Visit Joensuu

Toteuttaja: Joensuun kaupunki
Hankkeen kesto: 1.2.2021 - 31.12.2021

Hankkeen tavoitteena on tehdä VisitJoensuu.fi -matkailuportaalista erittäin tyylikäs, myyvä, toimiva ja kattava sivusto, joka sisältää laajalti Joensuun matkailulliset palvelut. Niihin kuuluvat käyntikohteet, elämyspalvelut, nähtävyydet, luontokohteet, opastuspalvelut, majoitusliikkeet, ravintolat, kahvilat, tapahtumat, kokouspalvelut, liikuntapaikat ja -palvelut, ostospaikat, saunat, retkikohteet ynnä muut matkailijan palvelut. Sivusto lukeutuu maan parhaimpiin matkailusivustoihin, jossa näkyvillä olemisesta jokainen edellä mainituilla toimialoilla toimiva taho kokee kiistattomasti hyötyvänsä. 
Hankkeen tavoitteena on saada aikaan uusia niin matalan kynnyksen kuin korkean ammattitason matkailutuotteita ja elämyspalveluita kotimaan matkailijoille. Tavoitteena on auttaa matkailusta eläviä joensuulaisyrityksiä toipumaan koronakriisistä sekä nostaa Joensuun matkailu valtakunnan tasolla esille täysin uudella volyymillä, brändillä ja välineillä. Tavoitteena on myös lujittaa matkailualan toimijoiden välistä vuorovaikutusta, jota aiemmin ei olla juurikaan koordinoitu. Hankkeen toimenpiteet: 1. VisitJoensuu.fi -matkailusivuston sisältöjen kehittäminen, 2. Matkailusivuston ja Joensuun tarjonnan valtakunnallinen markkinointi, 3. Matalan kynnyksen elämystuotteiden synnyttäminen Doerziin, 4. Uusien kaupallisten kärkimatkailutuotteiden synnyttäminen ideakilpailun avulla, 5.Visit Joensuu -brändin painettavan markkinointimateriaalin tuottaminen.

Urheilukaupunki Joensuun imagon vahvistaminen 

Toteuttaja: Joensuun kaupunki
Hankkeen kesto: 1.3.2021 - 30.6.2022

Hankkeessa määritetään tavoitetila ja toimenpiteet maineen vahvistamiseksi käytännön tekojen ja toiminnan kautta. Selvitystyö kattaa sekä huippu-urheilun että yksilötason arkisen liikunnan kansanterveysvaikutuksineen. Kaikki lajit huomioidaan. Hankkeessa 1) kartoitetaan urheilu- ja liikuntainfrastruktuurin nykytila 2) hahmotellaan toimintamalli, jolla vahvistetaan Joensuun kaupungin veto- ja pitovoiman sekä mielikuvaa 3) kartoitetaan seurojen ja muiden toimijoiden nykyisten yhteistyörakenteiden ja toimintatapoja, mitä voidaan tehdä vielä tiiviimmin ja kustannustehokkaammin yhdessä. 4) Selvitetään, että miten ja mihin kaikkeen urheilu ja liikunta kytkeytyvät Joensuun kaupungin strategiassa (imago, maine, opiskelu, yritystoiminta, aluetalous, tapahtumat jne.) 5) muodostetaan urheilukaupunki Joensuun tulevaisuustahtotila, sekä tehdään kokonaisuuden yhteenveto ja rakennetaan kehitysohjelman. Lisäksi hankkeessa käynnistetään urheilukaupunki Joensuun tavoite- ja toimenpideohjelman toimenpiteiden toteuttaminen.

Pohjois-Karjalan kestävän saavutettavuuden ja logistisen kilpailukyvyn parantaminen

Toteuttaja: Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 
Hankkeen kesto: 01.03.2021-31.12.2021

Tavoitteena on Pohjois-Karjalan kestävän saavutettavuuden parantaminen henkilö- ja tavaraliikenteessä. Raideliikenteessä tehdään jatkoselvitys Karjalan radan nopeudennostamiseksi Joensuu-Imatra välillä. Tavaraliikenteen osalta selvitetään HCT-kuljetusten pullonkaulat ja niiden poistamiseksi toimenpiteet tie- ja katuverkon liittymien ja katuverkon sekä terminaali ja satama-alueiden sisällä lj-suunnitelmassa määritetyillä logistisissa solmupisteissä (Nurmes Pitkämäki, Lieksa Kevätniemi, Joensuu Raatekangas, Joensuun syväsatama, Kitee Puhos, Tohmajärvi Niirala ja Outokummun teollisuuskylä) sekä mahdollisesti muualla esille tulevissa yksittäisissä kohteissa. Joensuun ja Puhoksen satamien sekä Lieksan Kevätniemen osalta suunnitellaan tai päivitetään pistoraide suunnitelmat ja edistetään niiden toteuttamisvalmiutta. Projektikuljetusten osalta selvitetään mahdollisuudet alentaa maakunnan yritysten kuljetuskustannuksia koko kuljetusketjun osalta. Hankkeessa tarkastellaan ja tunnistetaan yrityskohtaisesti tehtävin haastatteluin esille nousevia ongelmakohtia tai haasteita kuljetusketjuissa ja esille nousevia tulevaisuuden tarpeita projektikuljetuksiin liittyen. Kohteet luokitellaan ja tehdään suunnitelma ongelmien vähentämiseksi esim. kuljetusreittisuunnittelun ja lupamenettelyn helpottamiseksi sekä muilla keskusteluissa eteenpäin vietävillä ideoilla sekä liikenneympäristön parantamisella että vaihtoehtoisilla kulkumuodoilla.

Uuteen nousuun - Outokummun matkailun kehittämishanke

Toteuttaja: Outokummun matkailijayhdistys
Hankkeen kesto:
 1.5.2021–30.6.2022

Hankkeen tavoitteena on edistää Outokummun matkailun ja matkailutoimijoiden selviytymistä koronaviruksen aiheuttamassa "taantumassa" ja luoda pohjaa ja uskoa matkailun uuteen nousuun tilanteen palatessa kohti "normaalia". Tarkoituksena on lisätä matkailutoimijoiden (yhdistykset, yritykset, kulttuurialan toimijat, käsityöläiset, kunta) yhteistyötä ja -ymmärrystä Outokummussa ja sen lähikuntien kesken. Hanke kartoittaa myös lähikuntien (Polvijärvi, Liperi, Heinävesi) matkailun vetovoimatekijät ja matkailutoimijoiden kiinnostuksen seutukunnalliseen yhteistyöhön. Tavoitteena on löytää yhteiset vetovoimatekijät ja potentiaaliset matkailijaryhmät. Tarkoituksena on luoda pohjaa seutukunnallisille matkailun kehittämishankkeille sekä kannustaa paikallisia matkailutoimijoita käynnistämään omia hankkeitaan. Hankkeen toimenpiteet: TP 1 Selvitykset ja analyysit: a) matkailijatutkimukset (demografia, kiinnostukset kohteet, motiivit, matkailutulo), b) vastuullisen matkailun seutukunnallisen kehittämis- ja toimintasuunnitelman tekeminen, c) Outokummun Erä- ja luontokeskuksen käyttö- ja hoitosuunnitelman päivitys, d) toimijoiden yhteistyöhalukkuuden kartoitus. TP 2 Toimenpiteet ja osallistaminen: a) tiedotus hankkeesta ja matkailun mahdollisuuksista matkailutoimijoille ja sidosryhmille, b) matkailuillat (verkostoituminen), c) koulutukset (osaamisen kasvu ja verkostoituminen), d) mahdollisuuksien mukaan lähialueen kohteisiin tutustuminen, e) paikallisten ihmisten ja matkailutoimijoiden osallistaminen matkailun markkinointiin osallistavan ja interaktiivisen Outokummun kaupungin matkailusivuston tekemisen ja sosiaalisen median kampanjoiden kautta, f) Outokummun Vanhan kaivoksen kaivostunnelin mobiiliopastuksen kehittäminen pohjaten paikalliseen tarinankerrontaan. 

Kansainvälisen matkailun kehittäminen Pohjois-Karjalassa Venäjä-yhteistyön kautta

Toteuttaja Visit Karelia Oy
Hankkeen kesto: 1.5.2021 - 31.12.2021

Hankkeen tavoitteena on edistää ja toteuttaa Pohjois-Karjalan ja Karjalan tasavallan välisen matkailusopimukseen kirjattuja toimenpiteitä, joiden tavoitteena on 1) maakuntaan kohdistuvan uuden kansainvälisen kasvun kiihdyttäminen, kun korona aiheuttamat matkailurajoitukset helpottuvat 2) uusien liiketoimintamahdollisuuksien avaaminen pohjoiskarjalaisille matkailutoimijoille hankkeessa rakennettujen verkostojen avulla. Hankkeen työpaketeissa tehdään 1) Pohjois-Karjalan näkyvyyden ja tunnettavauuden kasvu Venäjän markkinoilla sekä maakuntaan suuntautuvan matkailun kasvuun tähtäävät valmistelevat toimenpiteet. Työpaketissa tehdään selvitys Karjalan tasavallan yhteistyökumppaneiden tarjoamista viestintä- ja markkinointikanavista, rakennetaan uusia viestintä- ja markkinointiverkostoja, tehdään viestintäsuunnitelmaa ja toteutetaan viestinnän ja markkinoinnin pilottikokeiluja. 2) Pohjois-Karjalan, Etelä-Karjalan, Kainuun ja Karjalan tasavallan alueiden välisen yhteistyön koordinointi ja uusien verkostojen rakentaminen sekä uusien rajat ylittävien matkailutuotteiden ja -reittien tekeminen ja uusien tuotteiden ja palveluiden kokoaminen samalla sivustolle. Hankkeen tuloksena syntyy uusia viestintä- ja markkinointikanavia Venäjän markkinoille sekä laajempia yhteistyöverkostoja ja näkyvyyttä, uusia rajat ylittäviä matkailupaketteja sekä uusia reittejä venäläisille omatoimimatkailijoille.  

Veistäen voimaa - Menestystä maakuntaan

Toteuttaja Maaseudun sivistysliitto ry
Hankkeen kesto: 15.5.2021 - 31.10.2021

Hankkeen tavoitteena on testata ja kehittää maakunnan eri veistotapahtumien yhteistoimintamallia, tuoda esiin uusia yhteistyömahdollisuuksia ja saada synergiaetua eri veistotapahtumien järjestämiseksi ja yhteismarkkinoimiseksi ja kehittää yleisötapahtumien (veistotapahtumien) virtuaalisia järjestämistapoja tuoda tapahtumat virtuaalisesti kaikkien ulottuville fyysisistä etäisyyksistä riippumatta ja luoda toimintamalleja koronaepidemian kaltaisten erityistilanteiden varalle.  Lisäksi hankkeen tavoitteena on kiinnostuksen kasvattaminen, joka tuo paikkakunnille myös tapahtumien jälkeen ns. ”jälkiyleisöä” tutustumaan veistoksiin ja muuhun matkailutarjontaa lisääntyneen, virtuaalisen näkyvyyden avulla. Hankkeen toimenpiteinä 1) luodaan ja kootaan veistotapahtumien virtuaalinen toimintamalli, ja toteutetaan se kahdelle tapahtumalle: Suomen ensimmäiselle kivenveiston SM-kilpailulle ja kivenveistotapahtumalle sekä Karhufestivaalille. 2) tuotetaan Juuan, Ilomantsin ja yritys- ja muut yhteistyökumppanien ennen tapahtumaa ja tapahtuman aikainen audiovisuaalinen näkyvyys. Tämän toteuttamiseksi järjestetään asiantuntija-apua ao. tahon markkinointisisällön suunnittelussa ja annetaan neuvontaa ja ohjausta omatoimiseen tuottamiseen yritysten omilla ja muilla sosiaalisen median kanavilla. 3) Saadun kokemuksen perusteella kehitetään maakunnan veistotapahtumien taloudellisten yhteistyömalli 4) Verkostoidutaan ja tehdään yhteistyötä kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa 5) Ilomantsin veistopuiston ja Juuan kivitapahtumien liittäminen osaksi matkailuyritysten ohjelmatarjontaa.

Vety-/metanolitalous - Ekosysteemimallinnus, case Puhos

Toteuttaja Lappeenrannan–Lahden teknillinen yliopisto LUT
Hankkeen kesto: 1.7.2021 - 31.3.2022

Hankkeen tavoitteena on selvittää mahdollisuudet investoida kemikaalien ja polttoaineiden valmistukseen uusiutuvalla energialla sekä uusiutuvan tuulisähkön alueellinen potentiaali Kiteen Puhoksen teollisuusalueelle ympäristöineen. Tavoitteena on myös vähentää alueen teollisuuden ja energian tuotannon hiilidioksidipäästöjä sitomalla hiilidioksidia puuteollisuuden liimoihin. Lopputuloksena on toimivan ekosysteemin kuvaus. Ekosysteemiä pyritään laventamaan maakunnalliseksi kartoittamalla mahdollisia maakunnallisia toimijoita eri tuotteiden alihankkijana tai hyödyntäjänä. Hankkeessa luodaan perusteet ekosysteemin teknisille ja taloudelliselle toteutukselle. Kartoitetaan ja kuvataan mahdolliset kuvan mukaiset laitosvaihtoehdot ja esitetään niiden massa- ja energiataseet. Näiden perusteella käydään läpi mahdollisia maakunnallisia ekosysteemipartnereita. Kartoitus sisältää myös tarvittavan energian ja hiilidioksidin hankintavaihtoehdot ja kustannukset. Erityisesti prosessissa olevat sivutuotteet; kaasut, lämmöt, happi ja muut käydään läpi hyötykäytön mahdollistamiseksi. Lopulliselle Ekosysteemikokonaisuudelle tehdään alustava investointilaskelma, jotta jatkotoimenpiteille on pohjaa.  

Tarkasteltava ekosysteemi pitää sisällään tarkastelun mahdollisesta uusituvan tuulienergian tuotannosta alueella sekä mahdollisuudet korvata käytettävää energiaa esimerkiksi biokaasulla. Tuotettu sähkö myydään markkinoille, kun sähkön hinta on korkea. Ylijäävä tai halpa sähkö käytetään vedyn valmistukseen elektrolyysillä. Mikäli saatava sähkö ei riitä elektrolyysiä varten tai tuulivoimainvestointeja ei voi toteuttaa alueella, ostetaan sähkö verkosta sertifioituna. Ekosysteemisuunnittelussa huomioidaan Puolustusvoimien rooli kuten vaadittu tuulivoimalausunto. Selvitys pitää sisällään uusituvan tuulisähkön tuotannon mahdollisen sijoittelun, tuotantokapasiteetin ja tuotetun sähkön hinnan arvioinnin verrattuna verkosta ostettavaan sähköön, kaapatun hiilidioksidin ja sen kuljetuksen hinnan arvioinnin, sekä kemiallisen synteesin kustannusten arvioinnin. Hanke kattaa prosessisynteesin arvioinnin, eri prosessivaihtoehtojen tarkastelun, ja selvityksen prosessilaitteiden mahdollisista toimittajista.

Innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimuksen käynnistämisvaihe – Joensuu

Toteuttaja Business Joensuu, Karelia amk, Itä-Suomen yliopisto
Hankkeen kesto: 1.4.2021–30.6.2022

Joensuun kaupungin ja valtion välille on allekirjoitettu Innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimus 2021–2027 osana pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmaa. Ekosysteemisopimus on valmisteltu laajassa yhteystyössä Joensuun kaupungin, Business Joensuu Oy:n, Itä-Suomen yliopisto UEF:n, Pohjois-Karjalan maakuntaliiton, Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen ja Karelia Ammattikorkeakoulu Oy:n kesken. Sopimuksen strategiset painopistealat ovat Bio- ja kiertotalous sekä Fotoniikka -liiketoiminta. Näillä painopistealoilla toteutetaan sekä yhteisiä että painoalakohtaisia toimenpidekokonaisuuksia, jotka on sopimuksessa alustavasti määritelty seuraavasti; 1) Tutkimuksesta liiketoimintaa (Research to Business), 2) Sovelluspolku (Application Track), 3) Biotalouden yrityskiihdyttämö (Bioregions Accelerator), 4) Kansainvälistymispolku (Global Track), 5) Bio- ja kiertotalousalojen arvoverkostoista kasvua ja 6) Photonics Center - Collaboratation for Business and Research (Phase II). Hankkeella käynnistetään ekosysteemisopimus 1.4. - 31.12.2021. Hankkeessa toteutetaan käynnistämiseen liittyviä toimenpiteitä kaikissa toimenpidekokonaisuuksissa lukuun ottamatta 4) Kansainvälistymispolku (Global Track) -toimenpidekokonaisuutta. Käynnistämisvaiheen sisältö on suunniteltu yhteistyössä Karelia Ammattikorkeakoulun ja Itä-Suomen yliopisto UEF:n kanssa. Käynnistysvaiheen toimenpiteet toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Business Joensuun, Karelia amk:n ja UEF:n kesken, vaikka suurin osa budjetista kohdentuu Business Joensuulle. Tämä malli, sis. johtaminen, resurssointi ja raportointi, on hyväksytty eri osapuolten kesken myös ekosysteemisopimuksen johtoryhmässä 8.4.2021.

Pohjois-Karjalan matkailun kotimaan kärkiviestien ja kohderyhmien määrittely

Toteuttaja Visit Karelia Oy
Hankkeen kesto 1.9.2021–28.2.2022

Koronakriisi on muuttanut matkailualan toimintakenttää radikaalisti. Kansainvälinen kysyntä on väliaikaisesti pysähtynyt ja maakunnan matkailuyritykset ovat jo yli vuoden ajan olleet lähes täysin kotimaisen kysynnän varassa. Hankkeen tavoitteena on selvittää sisäiseen ja ulkoiseen dataan perustuen kotimaan markkinoiden pääkohderyhmät ja luoda kohderyhmämäärittelyihin perustuen kärkiviestit, joilla Pohjois-Karjalaa markkinoidaan matkailualueena jatkossa. Hankkeen tavoitteena on vastata koronaselviytymissuunnitelman mukaisesti kotimaanmatkailun tarpeisiin erityisesti brändäyksen saralla.

Hankkeessa testataan eri kärkiviestien ja kohderyhmien toimivuutta käytännössä talvikauden 2021–2022 markkinoinnissa monikanavaisen digitaalisen markkinointikampanjan kautta.  Hankkeen toimenpiteiden kautta voidaan tukea talven 2021–2022 matkailusesongin onnistumista ja markkinointitoimenpiteiden kohdentamista sekä alueen imagon rakentumista myös pidemmällä aikavälillä koronaviruksen muuttamassa markkinassa.

Pro Lakeland - vastuullisen matkailun verkostoyhteistyö Itä-Suomessa

Toteuttaja Visit Karelia Oy
Hankkeen kesto 1.9.2021–31.10.2023

Työ- ja elinkeinoministeriö toteutti avoimen haun aluekehittämisen teemaverkostoiksi ja kehittämisvyöhykkeiksi kevään 2021 aikana, johon valitsi vastaavat verkostot ja kehittämisvyöhykkeet. Visit Karelia Oy:n hakemus ”Pro Lakeland - vastuullisen matkailun verkostoyhteistyö Itä-Suomessa” sai rahoituksen osana aluekehittämisen teemaverkostoja 2021–2023. Maakuntaliitot toimivat verkostojen ja vyöhykkeiden rahoittavina viranomaisina ja rahoitus toteutetaan alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -määrärahalla.

Hankkeen tavoitteena on mm. luoda itäsuomalainen Lakeland -verkosto matkailuun ja vahvistaa yhteistyötä Itä-Suomessa, koko Lakeland -alueella sekä Visit Finlandin suuntaan, luoda suuralueen yhteisen vastuullisen ja kestävän tekemisen ajatus matkailuun, lisätä maakuntien ja matkailutoimijoiden välistä tiedonvaihtoa, koordinaatiota ja yhteiskehittämistä, selvittää toteutusmahdollisuudet yhteisen Järvi-Suomen Lakeland -matkailualueen vastuulliseksi kehittämiseksi yhteisiin kärkitoimenpiteisiin, vahvistaa maakuntien välistä temaattista vastuullisen matkailun verkostoyhteistyötä, kokemustenvaihtoa ja kyvykkyyksien kehittämistä Lakeland -alueella sekä varmistaa Lakeland -verkoston jatkuvuus tulevaisuudessa. Hankkeen päämääränä on, että yritysten uudistumista, kasvua ja kansainvälistymistä vauhdittava yhteinen palveluekosysteemi pohjautuu yhä tiiviimpään sopimukselliseen matkailuyhteistyöhön ja työnjakoon sekä kumppanuuteen julkisten ja yksityisten palveluntuottajien kanssa.

Retulahden satama - vetovoimaa Pielisestä -esiselvityshanke

Toteuttaja Juuan kunta
Hankkeen kesto 1.11.2021–30.10.2022

Hankkeen tavoitteena on Juuan matkailuelinkeinon toimintaedellytysten vahvistaminen hyödyntämään maakunnan matkailijavirrat ja muut kuutostien matkustajavirrat. Kolin ja Bomban läheisyyden lisäksi matkailijavirtojen osalta huomionarvoista on myös Juuan ja Retulahden sijainti itäisellä pääreitillä Vuokattiin ja pohjoiseen. Valtakunnallisten liikenne-ennusteiden mukaan Retulahden ohi liikkuu päivittäin parisen tuhatta matkailijaa ja matkailijamäärä nousee vuoteen 2040 mennessä kolmeen tuhanteen päivässä. Tavoitteena on sitouttaa projektista kiinnostuneet yrittäjät ja yritystoiminnasta kiinnostuneet henkilöt Retulahden alueen ja sen toiminnan kehittämiseen. Hankkeessa mm. selvitetään alueen soveltuvuutta virkistys- ja matkailukäyttöön, kartoitetaan alueen logistiset ratkaisuvaihtoehdot, valmistellaan ja käynnistään alueen yhteistyöverkosto, avainroolissa lähialueen yritykset sekä huolehditaan alueen käytön suunnittelun ekologisesta kestävyydestä ja energiatehokkuudesta ja tehdään jatkosuunnitelma alueen rakentamista ja kehittämistä. 

Joensuun rahtisataman kasvunäkymien, investointien ja kehitystarpeiden sekä maakunnallisten ja yhteiskunnallisten hyötyjen selvitystyö

Toteuttaja Joensuun kaupunki
Hankkeen kesto 1.12.2021–30.6.2022

Hankkeen tavoitteena on antaa työkaluja nostaa Joensuun rahtisatama asemaa Saimaan alueen vilkkaimmaksi satamaksi ja saada Joensuun sataman rahtimäärät sellaiseksi, jotta satama voisi olla jatkossa osa TEN-T satamaverkkoa. Hankkeessa laaditaan Saimaan rahtiliikenteen toimintaympäristöanalyysi ja kehitysnäkymien määrittäminen sekä näistä johdetut yksilöidyt toimenpide-esitykset Joensuun rahtisataman kehittämiseksi. Selvitetään rahtisataman palveluiden ja infrastruktuurin nykytila sekä uuden satama- ja laiturialueen kokonaisuuden ja toimintojen niveltyminen jo olemassa olevaan satama-alueeseen ja kaupunkirakenteeseen. Tuotetaan vaiheistettu kokonaisnäkemys rahtisataman tulevaisuusvisiosta, kasvusta, maankäytöstä, infrastruktuurista ja palveluista pitkälle tulevaisuuteen. Tarkastelussa tuotetaan sataman kasvuskenaariot sekä yksilöidyt toimenpide-esitykset Joensuun rahtisataman kehittämiseksi, sekä tiekartta Joensuun rahtisataman kehittämiseksi Suomen ympäristöystävällisimmäksi ja hiilineutraalimmaksi satamaksi ml. tulevaisuuden laivojen vaatiman maasähköpalvelun tarve ja toteutusperiaatteet. Lisäksi hankkeessa arvioidaan sataman yhteiskuntataloudelliset kokonaisvaikutukset ja vuorovaikutus ympäröivään kaupunkirakenteeseen sekä sataman mahdollisuudet edistää Saimaan alueen risteilymatkailua.                         

Matkailurakentamiskohteen konseptointi, Pajarinniemi

Toteuttaja Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy KETI
Hankkeen kesto 13.12.2021–31.10.2022

Pajarinniemen matkailualue on kooltaan ja liikevaihdoltaan Kiteen ja koko eteläisen Pohjois-Karjalan kärkikeskittymä matkailusektorilla. Rakennettua infrastruktuuria alueella on jo paljon, mutta varsinkin nykyaikaisten laadukkaiden majoitustilojen puute on viime vuosina ollut yksi suurimmista kasvun esteistä. Alueen konseptoinnilla ja siihen keskittyvällä Master Plan -kehittämissuunnitelmalla haetaan tähän ratkaisua. Hankkeen tavoitteena on tukea ja kiihdyttää Pajarinniemen matkailualueen kehittämis- ja investointisuunnitelmia luomalla alueelle koko sen käyttöpotentiaalin huomioiva yhtenäinen kehittämissuunnitelma. Suunnitelmalla varmistetaan vetovoimaisen, toimivan ja innovatiivisen aluekokonaisuuden synnyttäminen niin uusia investointeja, kuin investoijia ja sijoittajia varten. Hankkeessa laaditaan kehittämissuunnitelma, joka ottaa maankäytön, kaavojen ja rakennettavan infrastruktuurin ohella huomioon myös koko matkailualueen konseptin ja sitä kautta tapahtuvan perustoiminnan kehittämisen. Hanke koostuu kolmesta toisiaan tukevasta toimenpidekokonaisuudesta: 1) Master Plan -kehittämissuunnitelma 2) Markkinointisuunnitelma ja -materiaalit 3) Käytännön markkinointitoimenpiteet: Investoijien ja sijoittajien hakupilotoinnit.

Pärnävaara master plan

Toteuttaja Liperin kunta
Hankkeen kesto 1.1.–31.12.2022

Hankkeen tavoitteena on käynnistää Liperin kunnan alueella sijaitsevan Pärnävaaran urheilukeskuksen kehittäminen monipuoliseksi, ympärivuotiseksi liikunta-, vapaa-ajan ja matkailukeskukseksi laatimalla Pärnävaara master plan. Master plan -työssä sitoutetaan paikallisia, seudullisia ja maakunnallisia toimijoita ja yrityksiä pitkäjänteiseen kehittämistyöhön sekä käynnistetään ensimmäiset alueen kehittämistoimenpiteet ja Pärnävaaran markkinointi. Hankkeessa laaditaan Pärnävaaran käyttöä ja kehittämistä tukeva master plan vuosille 2022–2030 sekä pitkän tähtäimen vision osalta vuoteen 2040. Master plan on strateginen suunnitelma, jonka tarkoituksena on ohjata alueen maankäytöllistä kehittämistä ja siinä arvioidaan mm. mitä matkailutuotteita ja muita palveluita alueelle on mahdollista ja perusteltua kehittää. Se sisältää myös konkreettisen kehittämis- ja investointisuunnitelman kustannusarvioineen. Samanaikaisesti käynnistetään alueen ensimmäiset kehittämis- ja markkinointitoimenpiteet, joilla houkutellaan alueelle lisää kävijöitä.

Mehtimäki HUB - resurssiviisas testaus-, liikunta- ja tapahtumaympäristö Mehtimäen sydämessä - selvityshanke

Toteuttaja Itä-Suomen liikuntaopisto Oy
Hankkeen kesto 1.2.2022–31.10.2022

Hankkeen tavoitteena on käynnistää resurssiviisaan testausympäristön toiminta ja kehittäminen, joka hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla jo olemassa olevia tiloja, välineistöä ja ympäristöjä ilman lisäinfraa. Hanke nivoo yhteen hankkeeseen osallistuvien tahojen testaus- ja tutkimusosaamisen sekä -välineistön ja mahdollistaa laadukkaiden testauspalvelujen toteuttamisen huippu- ja kilpaurheilun, aktiiviliikkujien ja kansanterveyden tarpeisiin. Hankkeessa kartoitetaan olemassa olevat välineet ja tilat sekä selvittää millaisilla palveluilla on kysyntää sekä mahdollisuus palvella käyttäjiä mahdollisimman laajalti. Tavoitteena on myös selvittää ja kirkastaa eri toimijoiden roolit, vastuut ja tavoitteet testausympäristön kehittämisessä, palveluntarjoamisessa ja tilojen ja välineistön ylläpidossa. Tavoitteena on että testauspalvelut tulevat palvelemaan myös omasta hyvinvoinnistaan kiinnostuneita aktiiviliikkujia, työyhteisöjä sekä ikääntyviä.

Some Jako Global

Sivu arviointi ja palaute