AIKO pääkuva

Navigaatiovalikko

Rahoitetut AIKO-hankkeet

Rahoitetut AIKO-hankkeet

Pohjois-Karjalan Yritykset Digipolulle

Hakija: Pohjois-Karjalan kauppakamari
Hankkeen kesto: 1.11.2016-31.12.2017

Tavoitteena on luoda toimenpideohjelma, jonka avulla Pohjois-Karjala on valtakunnallisesti  yksi kolmesta parhaasta maakunnasta, kun mitataan alueiden yritysten kyvykkyyttä ottaa käyttöön digitaalisia ratkaisuja osaksi yritysten liiketoimintaa. Tavoitteen saavuttamiseksi hankkeella on kolme tavoiteltavaa päätulosta vuoteen 2018 mennessä:

  1. 100% tiedottamisen piirissä olleista johtajista on tietoisia ja ottanut digitalisoinnin osaksi johtamisen agendaansa. 
  2. 10 % osallistuneista johtajista on luonut uutta yritystoimintaa ja saavuttanut liiketoiminnan ja kannattavuuden kasvua digitalisoimalla
  3. Alueen toimijoiden osaamisverkosto on tunnistettu ja se on viestitty johtajille.

Outokummun teollisuuskylän etätyötilojen pilottihanke

Hakija: Outokummun seudun teollisuuskylä
Hankkeen kesto: 15.3.2017 -30.4.2018

Hankkeen tavoitteena on luoda digitaalisten ratkaisujen avulla uudenlainen ja innovatiivinen etätyötilojen toimintamalli. Hankkeen konkreettisena toimenpiteenä kehitetään automatisoitu vuokraus- ja varausjärjestelmä sekä toimintamalli etätyötilojen vuokraukselle. Alustava idea teknologiaratkaisuista sisältää mm. tablettijärjestelmän kytkettynä langattomasti lukitusjärjestelmiin ja etsitään uusi kepeä teknologia-alusta, josta on alalla toimivilla yrityksillä mahdollisuuksia tuoda uusia tuotteita ja ratkaisuja toimialalle.

Aurinkoenergiainvestoinneista uutta virtaa paikallistalouteen

Hakija: Joensuun kaupunki
Hankkeen kesto: 1.6.2017 - 30.11.2017

Hankkeessa laaditaan aurinkoenergian hyödyntämismahdollisuuksista suunnitelma, joka sisältää aurinkosähkövoimaloiden sijoituspaikkojen selvittämisen, alustavan investointisuunnitelman sekä pienempien aurinkosähkön ja -lämmön hyödyntämiskohteiden selvittämisen. Suunnitelman pohjalta voidaan aloittaa isomman mittakaavan aurinkosähkövoimalan rakentamiseen liittyvät toimenpiteet Joensuussa. Selvitykset luovat mahdollisuuksia paikalliselle yritystoiminnalle ja niiden perusteella voidaan käynnistää aurinkosähköön -ja lämpöön liittyviä investointeja. Selvitykset esitellään alan toimijoille ja sidosryhmille ja niille etsitään aktiivisesti toteuttajatahoja.

Pohjois-Karjalan Kasvuverkosto

Hakija: Teknologiateollisuus ry
Hankkeen kesto: 31.5.2017 -31.12.2018

Hankkeessa pilotoidaan ja käynnistetään Pohjois-Karjalan kasvuverkoston toiminta. Toimintamallin tavoitteena on kannustaa ja löytää konkreettisia keinoja tukea teollisuusyrityksiä liikevaihdon kasvun ja viennin tavoittelussa. Pohjana toiminnassa on Teknologiateollisuus ry:n kehittämä Kasvuverkosto ry, jossa on mukana 160 keskisuurta yritystä pääosin pääkaupunkiseudulta. Toiminta perustuu yritysten keskinäiselle sparraukselle ja yrittäjältä yrittäjälle -hengelle, jossa jaetaan kokemuksia, osaamista ja näkemyksiä.

Biotalouden teknologiapilotit vihreän teollisuuden alueella

Hakija: Pielisen Karjalan kehittämiskeskus PIKES
Hankkeen kesto: 1.6.2017- 31.12.2018

Hankkeessa kehitetään pilottivaiheessa olevaa teknologiaa tuotantolaitosvaiheeseen sekä edistetään kohderyhmän ja alueelle sijoittuvien yritysten verkostoitumista. Hankkeen tuloksena alueen yritysverkoston tuotantoteknologiat kehittyvät selkeästi kohti kaupallistamista ja teknologioiden kehittämisessä saavutetaan prosessimainen toimintatapa. Yritysverkoston yhteistyössä tunnistetaan rajapintoja ja pilottiratkaisuja pystytään hyödyntämään yritysten tuotekehityksessä. Alueelle muodostuu puupohjaisia raaka-aineita, teollisuuden sivuvirtoja ja kiertotaloutta hyödyntävä yritysverkosto.

Avoimet innovaatioympäristöt mikro- ja pk-yritysten kasvuloikan alustaksi

Hakija: Karelia ammattikorkeakoulu Oy, Itä-Suomen yliopisto, Riveria
Hankkeen kesto: 1.10.2017- 31.8.2018

Hankkeessa kartoitetaan Karelian, Riverian ja UEF:n TKI-infrojen ja -ympäristöjen nykytila ja tulevaisuuden käyttömahdollisuudet tuotekehityksen eri vaiheissa. Tavoitteena on kasvattaa ja avata julkisin varoin rakennettujen TKI-infrojen käyttöastetta ja tarkentaa koulutusorganisaatioiden käyttöpolitiikkaa ja ohjeistusta, sekä lisätä ja mahdollistaa mikro- ja pk-yritysten tutkimus- ja kehittämistyötä uusien tuoteinnovaatioiden ja liiketoiminnan käynnistämiseksi. Lisäksi hankkeessa kartoitetaan avainyrityksiä, joiden tiloihin oppilaitokset voisivat investoida pieniä e-ohjausympäristöjä. Lopuksi pilotoidaan 2-4 kokeilua, joissa testataan avoimen innovaatioympäristön toteutusta.

Sisällä luonnossa - virtuaaliluonto sisätilojen viihtyisyyttä ja hyvinvointia edistämässä

Hakija: Luonnonvarakeskus LUKE
Hankkeen kesto: 1.10.2017 - 31.12.2018

Hankkeen tavoitteena on pilotoida virtuaalisia luontoelementtejä, kuten digitaalista kuvaa ja ääntä, osana modernia työskentelytilaa. Projektissa toteutetaan Luonnonvarakeskuksen Metla-talon aulaan ja toimistotiloihin uudenlaisella teknologialla virtuaalisia luontoelementtejä, joihin yhdistetään älykäs ohjaus. Teknologiakokeilun yhteydessä tehdään konseptointia, jonka avulla vastaavanlaisia toteutuksia voitaisiin tehdä mm. luovien alojen yritysten yhteistyönä. Lisäksi hankkeessa kerätään käyttäjäkokemuksia virtuaalisten luontoelementtien vaikutuksista työtiloihin ja viihtyvyyteen. Kokonaistavoitteena on kehittää osaamista ja kerätä kokemuksia, kuinka virtuaalisia elementtejä voidaan joustavasti yhdistää rakennus- ja sisustusratkaisuihin. 

Palvelumuotoilua yrityksiin

Hakija: UEF (Aducate) ja Joensuun Tiedepuisto
Hankkeen kesto: 1.11.2017 - 30.11.2018

Hankkeen tavoitteena on pilotoida palvelumuotoilun menetelmiä yliopisto-opiskelijoiden ja yritysten välisessä yhteistyössä sekä tukea opiskelijoiden työllistymistä ja työelämävalmiuksia. Hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan valmennuskokonaisuus, jolla lisätään palvelumuotoiluosaamista opiskelijoiden ja yritysten avainhenkilöiden keskuudessa. Valmennusta syvennetään yrityslähtöisissä kehittämisprojekteissa, joissa palvelumuotoilua hyödynnetään liiketoimintanäkökulmasta mm. tuotteiden ja palveluiden suunnittelussa. Kokeilun tulokset arvioidaan ja niiden pohjalta mallia voidaan laajentaa ja kehittää yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

B2B Business to Barents - Pohjois-Karjalan osaamisen markkinointi Barentsin alueelle

Hakija: Pohjois-Karjalan kauppakamari
Hankkeen kesto: 1.4.2018 - 30.4.2019

Hankkeen tavoitteena on parantaa pohjoiskarjalaisten yritysten ja muiden toimijoiden tietämystä liiketoiminta-ja yhteistyömahdollisuuksista Barentsin alueella. Hankkeessa laaditaan tarvepohjainen markkinaselvitys, jossa käydään läpi vientiliiketoiminnan mahdollisuuksia Barentsin alueella maakunnan kärkialojen näkökulmasta. Lisäksi yrityksille järjestetään tiivis koulutuskokonaisuus ja benchmarking-matka aihepiiriin liittyen. Hankkeen myötä yrityksille syntyy selkeämpi kuva Barentsin alueen mahdollisuuksista ja ne käynnistävät omia vientiprosessejaan.

OECD Mining Regions and cities; Case study Outokumpu

Hakija: Josek Oy
Hankkeen kesto: 1.5.2018 - 30.4.2019

Hankkeessa luodaan puitteet OECD:n, kaivosteollisuuden, kansallisten- ja aluehallintoviranomaisten ja vapaaehtoisjärjestöjen yhteistyölle, tavoitteena kaivannaisteollisuuden haasteiden ja mahdollisuuksien kartoittaminen aluekehitystyöhön liittyen. Tuotetaan Outokummun alueen ”Case Study” tutkimusraportti, joka liittyy osaksi OECD:n julkaisusarjaa kaivosalueiden kehittämisestä eri puolilla maailmaa. Tavoitteena on konkreettisten kehittämistoimenpiteiden tunnistaminen ja käynnistäminen Outokummun alueella. OECD:n tavoitteena on maailmanlaajuinen kaivosalueiden yhteistyöverkoston luominen.  Hankkeen myötä Outokumpu liittyy osaksi verkostoa ja pääsee jakamaan tietoa, ideoita sekä luomaan yhteistyökumppanuuksia eri puolille maailmaa.

ELMO - Itä-ja Pohjois-Suomi osana Euroopan Komission alueiden elinkeinot murroksessa pilottia

Hakija: Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
Hankkeen kesto: 23.4.2018-28.2.2019

Itä- ja Pohjois-Suomen alueellisen älykkään erikoistumisen strateginen toimintamalli. Hankkeen aikana toteutetaan elinkeinot murroksessa pilotin ensimmäinen vaihe, jossa koko Itä- ja Pohjois-Suomen alueelle luodaan toimintastrategia muutoksen hallintaan.

Uudet yritysverkostot matkailun viitoittajina -toimintamalli matkailun uudistamiseen

Hakija: Pielisen Karjalan kehittämiskeskus PIKES
Hankkeen kesto: 1.8.2018 - 30.3.2019

Hankkeen tavoitteena on uudistaa matkailun yrityslähtöistä verkostoitumista sekä sopia yritysverkoston tärkeimmät konkreettiset kehittämiskohdat ja kehittämistoimenpiteet ja tunnistaa vahvistettavat kilpailu- ja vetovoimatekijät sekä toimijoita yhdistävät tekijät, tuotteet tai palvelut. Lisäksi tavoitteena on verkostoitua matkailun rajapinnassa toimivien toimialojen ja niitä edustavien yritysten kanssa ja hakea hyviä käytäntöjä kotimaisten matkailukeskittymien verkostoista ja toimintatavoista. Lopputuloksena haetaan uutta yritysverkoston ympärille rakentuvaa työskentelymallia sekä konkreettista toimialarajat ylittävää sitoutumista matkailualan kehittämiseen.

Ilmastoviisas metsätalous Pohjois-Karjalasssa

Hakija: Luonnonvarakeskus
Hankkeen kesto: 15.11.2018 - 30.4.2019

Hankkeen tavoitteena on hahmottaa ilmastonmuutoksen hillitsemisen kannalta keskeisiä toimia, joiden kautta voidaan huomioida metsienkäytön taloudellisen ja sosiaalisen kestävyyden kriteerit ilman, että ekologisen kestävyyden ja ilmastonmuutoksen hillinnän tavoitteet vaarantuvat. Tarkoitus on käynnistää hankkeen kautta laajempi prosessi, jossa aluetasolla pystytään tunnistamaan ja toimeenpanemaan Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteita. Pilottihankkeessa kuvataan ilmastoviisaan metsätalouden käsite, laaditaan SWOT-analyysi sekä osallistetaan laajasti kansallisia toimijoita työhön mukaan mm. työpajatyöskentelyn kautta. Lopputuloksena on Ilmastoviisaan metsätalouden tiekartta Pohjois-Karjalaan vuosille 2020 - 2040, johon on määritelty aikataulutetut vaiheet ja välitavoitteet.

Imago- ja vetovoimatekijät osaajarekrytoinnin kärkenä

Hakija: Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
Hankkeen kesto: 1.8.2018 - 30.3.2019

Hankkeen tavoitteena on uudistaa mielikuvia maakunnan elinvoimaisuudesta ja työllistymismahdollisuuksista tuomalla imagomarkkinoinnin keinoin esiin alueen avainyrityksiä ja heidän osaajatarpeitaan. Hankkeessa luodaan uusi rekrytointimarkkinoinnin konsepti, jossa hyödynnetään maakunnan uuden brändi- ja vetovoimatyön sisältöjä. Osa konseptia on rekrytoinnin ns. käyttöliittymä, joka luodaan yhteistyössä eri toimijoiden kanssa alueelle sijoittuvan työntekijän houkutteluun. Hankkeeseen mukaan tuleville pilottiyrityksille luodaan tarinat, joita hyödynnetään imagomarkkinoinnissa ja kokeillaan myös käyttöliittymän kautta todellisissa rekrytilanteissa. Hankkeen kautta pystytään kokeilemaan uusia keinoja osaajarekrytointeihin mm. valmistavaan teollisuuteen ja sote-alalle, jossa työvoimapula on tällä hetkellä yksi yritysten kasvun este. Lisäksi luodaan työkaluja ja menetelmiä, joilla maakunta erottautuu positiivisesti osaajamarkkinoilla.