Blogi pääkuva

Navigaatiovalikko

angle-left

Blogit

Maakuntakaava etenemässä kohti ehdotusvaihetta

Maakuntakaavassa luodaan pohjaa tulevaisuuden alueidenkäytölle. Pohjois-Karjalan maakuntakaavasta voi hyvällä syyllä näkyä, että metsät ovat maakunnan vahvuus.

Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040 oli vuodenvaihteen molemmin puolin luonnoksena lausunnoilla ja nähtävillä, ja nyt maakuntakaava on etenemässä ehdotusvaiheeseen. Maakuntakaava on luonteeltaan kokonaismaakuntakaava eli siinä tarkastellaan laajasti eri maankäyttömuotoja ja eri aihekokonaisuuksia kuten esimerkiksi aluerakennetta, kauppaa, liikennejärjestelmää, kulttuuri- ja luontoympäristöä, luonnonsuojelua, luonnonvarojen käyttöä, energiahuoltoa, melualueita, virkistystä ja matkailua.

Maakuntakaavan laadinnan taustalla on neljä voimassa olevaa vaihemaakuntakaavaa (vaihemaakuntakaavat vahvistettu 2007 ja 2016 välillä), joihin tehdään tarpeelliset tarkistukset ja päivitykset sekä samalla käsitellään muutamia teemoja ja maankäyttövarauksia uudella tavalla. Kokonaisuutena maakuntakaava saatetaan näin ollen yksiin kansiin. Verkkosivustolta pohjois-karjala.fi/maakuntakaava löytyy lisää tietoa sekä voimassa olevista vaihemaakuntakaavoista (1-4.) että nyt laadinnassa olevasta maakuntakaavasta 2040.

Kaavaa valmistellaan maakunnan toimijoita ja asukkaita laajasti osallistaen. 

Metsät kaavoituksessa

Pohjois-Karjalaa kutsutaan hyvällä syyllä Euroopan metsämaakunnaksi. Metsäalan tutkijoita, kehittäjiä ja kouluttajia lasketaan olevan maakunnassa noin 600 henkilöä, joka on myös kansainvälisesti tarkasteltuna poikkeuksellisen iso osaamiskeskittymä. Maakunnassa on metsäbiotaloudessa satoja yrityksiä ja ala työllistää noin 6000 henkilöä. Metsät näkyvät myös maakuntakaavassa. Pohjois-Karjalan maakuntakaavassa 2040 on seuraavia metsiin tai metsäbiotalouden keskittymiin liittyviä merkintöjä:

 • Maa ja metsätalousvaltainen alue, jolla ulkoilun ohjaamistarvetta (MU)
 • Maa ja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja (MY)
 • Maakunnan keskeiset metsäbiotalouden keskittymät on esitetty teollisuusaluevarauksin (T) ja omin merkinnöin on esitetty puun kuljetusta palveleva maantie, rautatie- ja vesitieverkosto maakunnallisesti merkittävine satamineen, puuterminaaleineen ja lastauspaikkoineen.
 • Luonnonsuojelualueet (SL) ja virkistysalueet (V) ja viheryhteystarpeet kohdistuvat myös paljolti metsäalueille ja tarjoavat monimuotoisuus ja virkistysarvoja.

Erittäin tärkeää on huomioida, että metsien käsittelyä kaikkialla maakuntakaavan alueella ohjaa Metsälaki lukuun ottamatta luonnonsuojelualueeksi osoitettuja alueita (SL).

Maakuntakaavan laadintaa ohjaavat periaatteet

Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) ja -asetus (MRA):

 • Maakuntakaavaa laaditaan osallistavasti lain sisällön ja hengen mukaisesti
 • Maakuntakaavan sisältövaatimukset (MRL 28 §) huomioidaanaltakunnalliset alueidenkäytön tavoitteet (VAT):
 • VAT sisältövaatimukset huomioidaan
 • Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) edellyttävät yhtenäisten metsäalueiden osoittamista. Yhtenäisiä metsäalueita on osoitettu erityisesti Joensuun kaupunkiseudulle, jossa maankäytön paine yhtenäisille metsäalueille on suurinta.

Kuntien kaavat ja metsälaki ohjaavat tarkemmin

Yleiskaavat ovat metsien osalta tärkein kaava. Kuntien yleiskaavoissa ja asemakaavoissa metsiä on monesti esitetty maa- ja metsätalousalueina jo huomattavasti enemmän ja tarkemmin.

Maakuntakaava 2040 etenee parhaillaan kohti ehdotusvaihetta

Maakuntakaavatyöryhmät kokoontuvat ahkerasti, samoin muutamat erilliset teemaryhmät sekä vaikutusten arviointiryhmä. Asiakokonaisuuksista käydään keskustelua ja myös erillisiä neuvotteluita eri sidosryhmien kanssa käydään kevään aikana. Kaavan sisältöä tiivistetään ja terävöitetään edelleen, samoin kaavan luettavuutta parannetaan ja kaavan vaikutusten arviointia täydennetään.

Metsiin liittyen Pohjois-Karjalan maakuntaliitto järjestää yhdessä Suomen metsäkeskuksen kanssa Metsät ja Maankäytön ohjaus -seminaarin 29.5.2019. julkaisemme seminaariohjelman lähiaikoina sivulla pohjois-karjala.fi/tapahtumat

Kaavan laatiminen on edennyt aikajanalla vuodesta 2016 vuoteen 2019 seuraavasti:

2016 - LÄHTÖKOHDAT

 • Pohjois-Karjalan   maakuntahallitus teki käynnistyspäätöksen Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 2040 valmistelusta joulukuussa 2015

2017 kesäkuu – TAVOITTEET

 • Maakuntakaavan lähtökohdat ja tavoitteet asetettiin julkisesti nähtäville ja pyydettiin niistä lausunnot alkusyksystä 2017.

2018 lokakuu – LUONNOS

 • Maakuntahallitus hyväksyi maakuntakaavan luonnoksen nähtäville ja lausunnolle tammikuun 2019 loppuun.
 • Luonnosvaiheessa eniten keskustelua herättivät metsät, rannat ja liikennekysymykset. Maakuntaliitto hakee näihin ja muihin saapuneisiin palautteisiin ratkaisuvaihtoehtoja syksyyn mennessä. Maakuntahallituksessa helmikuussa 2019 päätettiin luopua mera-merkinnästä, joka tarkoitti metsien ja rantojen käytön kannalta arvokasta aluetta.

2019 kesäkuu

 • Luonnosvaiheessa saatujen palautteiden vastineet käsitellään maakuntahallituksessa.
 • Tavoite on, että maakuntakaavaehdotus hyväksytään viranomaislausunnoille lokakuussa 2019 ja sen jälkeen erikseen yleisesti nähtäville alkuvuodesta 2020.

2019 lokakuu – EHDOTUS (tavoiteaikataulu)

 • Maakuntakaavaehdotus hyväksytään ehdotusvaiheen viranomaislausunnoille. Maakuntakaavaehdotus tulee myös erikseen myöhemmin talven aikana (noin helmikuussa-maaliskuussa 2020) yleisesti nähtäville ennen lopullista kaavan hyväksymistä.

2020 maakuntahallitus ja -valtuusto – HYVÄKSYMINEN (tavoiteaikataulu)

 • Tavoiteaikataulu on, että maakuntakaava hyväksytään maakuntavaltuustossa keväällä/kesällä 2020.

Lisää blogeja.

Älykkäät ekosysteemit Pohjois-Karjalassa -hanke jatkuu uusin voimin

Maakuntaliiton osuutta Älykkäät ekosysteemit Pohjois-Karjalassa -hankkeessa luotsasi...

Edunajamisessa onnistuttava heti vaalikauden alkuun

Vaalikaudella 2019–2023 eduskunnassa on Pohjois-Karjalasta komeat kahdeksan kansanedustajaa....

Sivu arviointi ja palaute