ajankohtaista pääkuva

Navigaatiovalikko

Ajankohtaista

angle-left Maakuntakaava 2040 on etenemässä loppusuoralle

Maakuntakaava 2040 on etenemässä loppusuoralle

Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 2040 tavoitteena on olla strateginen ja mahdollistava maakuntakaava. Maakuntakaava on keskeinen osa maakunnallista suunnittelu- ja ohjelmatyötä, yksi kolmesta keskeisestä asiakirjasta maakuntasuunnitelman ja maakuntaohjelman rinnalla. Maakuntakaavaa säätelee maankäyttö- ja rakennuslaki, joka on parhaillaan kokonaisuudistuksen työn alla. Näyttää vahvasti siltä, että maakuntakaavan rooli säilyy jatkossakin merkittävänä valtakunnallisessa kaavoitushierarkiassa.

Maakuntakaavalta odotetaan entistä enemmän strategisuutta eli maakunnallisen tahtotilan osoittamista, mutta ei pelkästään kaavamerkintöinä oikeusvaikutteisella maakuntakaavakartalla vaan myös laajemmin yleisenä tahdonilmaisuna kehittämisen suunnista. Strategisuus onkin ennen kaikkea valintoja, mitä esitetään ja miten. Maakuntakaavassa 2040 strategisina merkintöinä voidaan pitää esimerkiksi liikenteen osalta kansainvälisiä vähähiilisiä liikennekäytäviä, biotalouden kehittämisen osalta peltobiotalouden alueita, virkistyksen ja luontoalueiden kytkeytyneisyyden osalta kaupunkiseudun viheryhteystarpeita sekä alue- ja yhdyskuntarakenteen osalta esimerkiksi Joensuun kaupunkiseudun tiivistyvää yhtenäistä yhdyskuntarakennetta tai Kolin kehittämisen kohdealuetta. Ratkaisuilla halutaan turvata ja edistää taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävän maakunnan rakentumista.

Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040 on ehdotusvaiheessa. Maakuntakaavatyö käynnistyi käytännössä vuoden 2016 alussa ja työ on tavoitteena saattaa loppuun nyt tulevana kesänä. Valmistelutyötä ovat olleet linjaamassa erikseen nimetyt maakuntakaavatyöryhmä ja ohjausryhmä. Sen lisäksi kaavatyön tukena on ollut vaikutusten arviointiryhmä ja useita muita teemaryhmiä esimerkiksi kauppaan, rantojen käyttöön ja ampumaratoihin liittyen. Kaavatyötä on käsitelty maakuntaohjelman eri asiantuntijaryhmissä (ns. POKAT-ryhmissä), joista keskeisimmin kaavatyössä ovat olleet mukana liikenne-, kaivannais-, matkailu- ja metsäbiotalousryhmät. Lisäksi kansalaiset ovat päässeet antamaan mielipiteitään kaavatyöhön nähtävilläolovaiheissa kirjallisesti tai vaikka osallistumalla kaavakahviloihin. Useita selvityksiä on laadittu kaavatyön tueksi ja niitä on arvioitu eri ryhmissä.

Työssä on käyty läpi voimassa olevat vaihemaakuntakaavat päivitystarpeineen ja muutoksineen, tehty muutoksia sekä tuotu käsittelyyn uusiakin maakunnallisesti merkittäviä teemoja. Maakuntakaava 2040 tulee olemaan voimassa olevia maakuntakaavoja yleispiirteisempi ja kohdentuu selkeämmin seudullisiin, maakunnallisiin ja valtakunnallisiin kysymyksiin. Kaava ei ole vielä täysin valmis. Maakuntakaavaehdotus oli lausunnoilla marras-/joulukuussa ja siitä saatiin kaikkiaan 52 lausuntoa. Lausuntoja ollaan vetämässä yhteen alkuvuodesta ja niihin ollaan valmistelemassa vastineet. Kommentteja tuli tasaisesti kaikkiin maankäyttöluokkiin, mutta jos jotakin ehdotusvaiheen palautteesta halutaan nostaa esiin, niin teemat olisivat ainakin liikenne, kaupunkiseudun yhdyskuntarakenne, arvokkaat luontoalueet ja ilmastonmuutokseen varautuminen. Isoja muutoksia ei ole palautteen perusteella tarve tehdä, mutta kylläkin joitakin muutoksia ja erilaisia tarkennuksia ratkaisuihin.

Osallistavassa prosessissa ei ole ainoastaan kuunneltu vaan myös aidosti kuultu eri toimijoita. Ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen varautuminen on ensimmäistä kertaa vahvasti mukana maakuntakaavassa, ja tematiikka näkyy eri maankäytön teemoissa. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että maakuntakaavan lopputulos olisi kaikille osapuolille miellyttävä, koska valintoja on tehty ja joudutaan edelleen tekemään. Esimerkiksi yhtenäisten metsäalueiden esittäminen kaavakartalla aiheutti luonnosvaiheessa osallisissa niin paljon eri tulkintoja ja epäluuloja, että sitä ei haluttu enää kaavaehdotukseen. Tavoitteena on ollut ja on edelleen kuitenkin kestävä ja elinvoimainen Pohjois-Karjala. Maakuntakaavan ehdotus tulee vielä loppukeväästä kaikkien arvioitavaksi, kun se on tavoitteena asettaa maaliskuun lopulla yleisesti nähtäville muistutusten tekemistä varten. Tavoitteena on, että maakuntavaltuusto hyväksyisi kaavan lopullisesti 8. kesäkuuta kokouksessaan.

… ja uusi vaihemaakuntakaava saapumassa lähtöalueelle

Maakuntakaava ei pääty maakuntakaava 2040 -työhön, vaan jo tulevana kesänä tullaan käynnistämään vaihemaakuntakaavatyö erityisesti rakennettuun kulttuuriympäristöön, soihin ja turpeisiin sekä maa-aineksiin ja mineraalipotentiaalisiin alueisiin liittyen. Kaavan sisältö, käsiteltävät kysymykset ja aikataulut täsmentyvät syksyn aikana. Heinäveden liityttyä Pohjois-Karjalaan ensi vuonna on edessä oma vaihemaakuntakaavatyö. Maakuntakaava siis rullaa jatkossakin ajassa, ja katsoo 10-20 vuotta eteenpäin, hyvässä vuorovaikutuksessa ja osallistavasti kaikkien eri osallisten ja sidosryhmien kanssa.

Lisätietoa maakuntakaavasta www.pohjois-karjala.fi/maakuntakaava

Lisätiedot

Ajankohtaista somejako

Sivu arviointi ja palaute