ajankohtaista pääkuva

Navigaatiovalikko

Ajankohtaista

angle-left Kungörelse om att beredningen av EU:s region- och strukturpolitiskt åtgärdsprogram för Finland 2021−2027 och miljökonsekvensbedömningen i anslutning därtill har inletts

Kungörelse om att beredningen av EU:s region- och strukturpolitiskt åtgärdsprogram för Finland 2021−2027 och miljökonsekvensbedömningen i anslutning därtill har inletts

Arbets- och näringsministeriet har tillsammans med regionala och riksomfattande aktörer inlett beredningen av strukturfondsprogrammet för Finland (exkl. Åland) för den kommande programperioden 2021−2027. Programmet medfinansieras av EU. Beredningen av programmet samordnas och sammanjämkas av arbetsgruppen Koheesio 2021+ som arbetar i enlighet med partnerskapsprinciperna samt delegationen för förnyelse i regionerna (AUNE). Beredningen baserar sig på Europaparlamentets och rådets förslag till allmän förordning (COM(2018) 375) och förslag till förordningar om Europeiska regionala utvecklingsfonden (COM(2018) 372) och Europeiska socialfonden plus (COM(2018) 382).  

Enligt förordningsförslagen anvisas under programperioden 2021–2027 ur Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) och ur Europeiska socialfonden (ESF) finansiering till fem policymål: 1) Ett smartare Europa, 2) Ett grönare, koldioxidsnålt Europa, 3) Ett mer sammanlänkat Europa, 4) Ett mer socialt Europa och 5) Ett Europa närmare medborgarna.

Beredningen av strukturfondsprogrammet för Fastlandsfinland bedrivs vid både ministerierna och regionalt av Östra och Norra Finland tillsammans samt Södra och Västra Finland tillsammans. Beredningen för Östra och Norra Finlands del leds av Norra Österbottens förbund och för Södra och Västra Finlands del av Nylands förbund. För programberedningen som helhet svarar arbets- och näringsministeriet.

Som en del av programberedningen utförs en miljöbedömning enligt lagen om bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program, den s.k. SMB-lagen (200/2005). Vid miljöbedömningen utreds och bedöms miljökonsekvenserna av programmet och av genomförandet av de alternativ som ska undersökas. Dessutom utarbetas en miljörapport. På programnivå ansvarar arbets- och näringsministeriet för genomförandet av miljöbedömningen enligt SMB-lagen.

I detta skede av programberedningen har allmänheten möjlighet att framföra sina åsikter om utgångspunkterna och målen för samt beredningen av programhelheten och den miljörapport som ska utarbetas vid miljöbedömningen av programmet. I samrådsmaterialet i anslutning till detta ingår en beskrivning av de innehållsmässiga prioriteringarna i det kommande strukturfondsprogrammet och en deltagande- och bedömningsplan för miljöbedömningen.  Samrådsmaterialet finns offentligt framlagt på arbets- och näringsministeriets webbplats på adressen https://tem.fi/sv/den-nationella-beredningen-for-programperioden-2021-2027.

Ytterligare information
Ytterligare information om beredningen av programmet ges vid arbets- och näringsministeriet av Johanna Osenius, regionutvecklingsdirektör, johanna.osenius@tem.fi, tfn 029 506 4937
Ytterligare information om beredningen av miljöbedömningen ges vid arbets- och näringsministeriet av Harri Ahlgren, specialsakkunnig, harri.ahlgren@tem.fi, tfn 050 396 3318

Framförande av åsikter
Åsikter kan framföras om programhelheten samt om utgångspunkterna och målen för miljörapporten i anslutning till den och om beredningen av rapporten genom att sända dem till följande adress före den 31 december 2019: Arbets- och näringsministeriet/regioner och tillväxttjänster, PB 32, 00023 Statsrådet eller per e-post kirjaamo@tem.fi

Ajankohtaista somejako

Sivu arviointi ja palaute