ajankohtaista pääkuva

Navigaatiovalikko

Ajankohtaista

angle-left Maakuntahallitus hyväksyi 11 uutta EU-hanketta

Maakuntahallitus hyväksyi 11 uutta EU-hanketta

Karelia HUB - Multimodaalisen kuljetusjärjestelmän kehittäminen Pohjois-Karjalassa -hanke sai 235 564 euron EAKR-rahoituksen. Hankkeessa konseptoidaan Niiralan logistiikka-alue korkean asiakasarvon tuottavan multimodaalisen kuljetusjärjestelmän toimintamalliksi. Hankkeessa selvitetään tuotantoverkostojen logistisia ratkaisuja ja niihin liittyviä parhaita käytäntöjä sekä edistetään Pohjois-Karjalassa rajat ylittävää liiketoiminnallista yhteistyötä. Hankkeessa vahvistetaan Niiralan roolia Skandinavian, Venäjän ja Aasian välisessä liikenteessä. Hakijana ovat Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy ja Joensuun Tiedepuisto Oy.

Maakuntahallitus myönsi rahoituksen Karelia Expert Matkailupalvelu Oy:n hankkeelle VisitKarelia Destination. Hankkeen kustannusarvio on 980.100 euroa, josta EAKR-rahoitusosuus on 686.070 euroa. Hanke edistää matkailuyritysten kansainvälistymistä ja avaa uusia markkina-alueita (mm. Kiina) osana uudistunutta Lakeland -yhteistyötä. Hankkeen avulla rakennetaan uusia ja merkittäviä kansainvälisiä matkailutuotantoja Pohjois-Karjalaan. Hankkeen toimenpiteiden kautta alueen matkailuyritysten kansainvälinen liikevaihto kasvaa ja yritykset pääsevät laajentamaan toimintaansa uusille kohdemarkkinoille.

Joensuun kaupunki sai rahoituksen hankkeelleen Ilmastokorttelit - uusia ilmastoratkaisuja Joensuussa. Kustannusarvio on 599.882 euroa, josta EAKR-rahoitus on 419.920 euroa. Hankkeen tavoitteena on kehittää sellaisia ilmastoystävällisiä ratkaisuja, jotka hyödyttävät niin seudun yrityksiä, yhteisöjä kuin asukkaita. Hanke edistää vähähiilisen liiketoiminnan kehittämistä Pohjois-Karjalassa konkreettisen ilmastokortteli-kokeilualustan kautta sekä kehittämällä yritysten ilmastotyötä ilmastokumppanuus-toimintamallilla. Hankkeella lisätään kuntalaisten ja alueen yritysten tietoisuutta ilmastonmuutoksesta, käyttäytymis- ja toimintamallien muutoksia Pop up -ilmastotori-mallin ja ilmastoviestinnän avulla. Opetuspaketit avaavat uusia lähestymistapoja koulujen ympäristökasvatukseen.

DigiKarjalasta kajahtaa! -hanke sai EAKR-rahaa 433 280 euroa. Hankkeella lisätään pohjoiskarjalaisten yritysten valmiuksia digitalisaation hyödyntämiseen. Tavoitteena on myös lisätä ICT-alan ja tuotannollisten yritysten välistä kehittämisyhteistyötä. Hanke parantaa osaltaan teollisuusyritysten kilpailukykyä ja kansainvälistymis- sekä kasvuvalmiuksia. Hakijana ovat Joensuun Tiedepuisto Oy, Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy, Keski-Karjalan Kehitysyhtiö KETI Oy, Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus PIKES Oy sekä Lieksan Kehitys LieKe Oy.

Digiväylä oppimisympäristöjen kehittäminen -hankkeen tavoitteena on uuden avoimen oppimisympäristön luominen digitalisaation avulla erityisesti peruskoulujen ja ammatillisen toisen asteen koulutuksen hyödynnettäväksi mm. pelialan koulutukselle, jota järjestetään Outokummussa. Oppimisympäristö arkipäiväistää digitalisaatiota hankkeessa luotavan digiväylä-konseptin avulla. Vanhan kaivoksen kiviteeman ympärille rakennettua matkailu- ja oppimistarjontaa laajennetaan geologisella aikajanalla ja mobiiliteknologialla (mm. rakennusperinnön ja ainutlaatuisen historian esille nostaminen mobiilissa ympäristössä). Hankkeelle myönnettiin EAKR-rahoitusta 316.783 euroa.

Lisäksi saman hankkeen infraosio sai EAKR-rahoitusta 489 999 euroa. Hankkeessa yhdistetään Vanhan Kaivoksen alue keskustan liikealueen kanssa kaventamalla ajorataa ja laajentamalla kevyenliikenteen käyttökaistaa ja täten luodaan esteettömämpi toimintaympäristö keskustan pk-yrityksille ja helpotetaan matkailijoiden jalkautumista Outokummun keskustaan. Avoimella yritys-, matkailu- ja oppimisympäristön mahdollistavalla kaupunkikeskustalla parannetaan yritysten toimintaedellytyksiä, laajennetaan toimintaympäristöä ja lisätään alueen elinvoimaisuutta ja vetovoimaisuutta. Kaksiosaisen hankkeen hakijana on Outokummun kaupunki.

Joensuun kaupungin hanke Elinvoimaa tapahtumista sai EAKR-rahoitusta 331 750 euroa. Hankkeen päätavoitteena on pk-yritysten ja alueen tapahtumatoimijoiden vuoropuhelun, yhteistyön, liiketoimintamahdollisuuksien ja tapahtumapalveluiden kehittäminen. Lisäksi hankkeen tavoitteena on kahden uuden suurtapahtuman toteuttaminen Joensuussa. Hanke vahvistaa tapahtumatoimialan ja pk-yritysten välistä yhteistyötä. Tapahtumat vahvistavat alueen elinvoimaisuutta ja vetovoimaisuutta.

Hanke nimeltä Ammattitaitokilpailutoiminta verkostoitumisen kehittäjänä ja ammatillisen koulutuksen vetovoimaisuuden edistäjänä sai EAKR-rahoitusta 326 340 euroa. Hankkeen tavoitteena on lisätä ammatillisen koulutuksen vetovoimaisuutta sekä yritysten ja valmistuvien ammattilaisten välistä kohtaamista. Hankkeessa luodaan yritysyhteistyössä foorumeita, joissa tulevat työntekijät voivat kohdata potentiaalisia työnantajia. Hankkeessa panostetaan myös ammattikoulutuksen viestinnän kehittämiseen ja osana vetovoimaisuuden lisäämistä toimii toukokuussa 2019 Joensuussa järjestettävä ammattitaitokilpailu-suurtapahtuma.

Myönteisen rahoituspäätöksen sai myös EKA - Elämyksellisen koulutusmatkailun asiakaspotentiaalin selvittäminen ja pilotointi -hanke. Siinä selvitetään kiinalaisten koulutusmatkailupalveluita hankkivien asiakkaiden kuluttajakäyttäytymisestä ja kehitetään elämyksellisiä koulutusmatkailutuotteita tai -palveluita. Lisäksi hankkeessa testataan kehitettyjä tuotekonsepteja pilottiasiakasryhmien kanssa. Hanke sai EAKR-tukea 69 991 euroa.

Kiertotalouden vähähiiliset ratkaisut -hanke sai EAKR-rahoitusta 209 524 euroa. Hankkeessa muodostetaan ratkaisumalli, jonka avulla kunnat voisivat ohjata yrityksiä sijoittumaan optimaalisesti ja säästämään kuluja sekä luonnonvaroja. Maakunnan sivuvirtojen (materiaali, energia) aiemmissa kartoituksissa on selvinnyt että puuta jalostavien pk-yritysten sivuvirroista osa kuljetetaan muualle poltettavaksi vaikka näillä sivuvirroilla voisi olla suuri jalostuspotentiaali. Hakijana on Joensuun Tiedepuisto Oy.

Myönteisen rahoituspäätöksen sai myös hanke Luomua ja luonnontuotteita metsävaratietoihin. Sen kustannusarvio on 485.113 euroa, josta EAKR-osuus on 339.579 euroa. Hankkeessa luodaan luonnontuoteyrittäjien ja metsänomistajien käyttöön metsävaratietoon pohjautuvia työkaluja luonnontuotteiden tuotannon ja markkinoinnin lisäämiseksi. Hankkeessa käynnistetään Pohjois-Karjalan metsien LUOMU-sertifiointiprosessi.

Hankkeelle NMR-infrastruktuurin uudistaminen myönnettiin EAKR-rahoitusta 651.000 euroa. Rahoituksella hankitaan kemian laitokselle uusi 500 MHz:n NMR-spektrometri, joka soveltuu nykyisiä paremmin erilaisten materiaalien ja synteesituotteiden rakenteiden sekä yhdisteiden koostumuksen tarkempaan analysointiin. Laiteinvestointi lisää Itä-Suomen yliopiston mahdollisuuksia toimia Horizon-2020 konsortioissa sekä kansainvälisissä T&K&I-aloitteissa, joissa myös elinkeinoelämä on mukana. Tutkimusinfrastruktuuria pystytään hyödyntämään monialaisissa tutkimuksissa esim. metsäbiotalouteen liittyen. Ajantasainen tutkimusinfrastruktuuri luo kriittisen pohjan myös alueellisesti vaikuttavalle kehittämistyölle. Hakijana on Itä-Suomen yliopisto.

Ajankohtaista somejako

Sivu arviointi ja palaute