Rahoitus pääkuva

Navigaatiovalikko

Hankkeilla työtä ja kilpailukykyä

Hankkeilla työtä ja kilpailukykyä

Hankerahoituksella rakennetaan elinvoimaista, osaavaa, yritteliästä ja hyvinvoivaa Pohjois-Karjalaa.

Käytössämme on kolme päärahoitusmuotoa. Voimme myöntää hankkeille Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta. Lisäksi voimme antaa rahoitusta AIKO-ohjelmasta ja Pohjois-Karjalan tulevaisuusrahastosta.

Tavoitteenamme on ohjata EU- ja kansallista rahoitusta siten, että niiden kautta saadaan vaikuttavuutta maakunnan kehittämiseen. Kehitämme hankkeiden vaikuttavuutta mittaavia järjestelmiä ja lisäämme hankkeiden välistä koordinaatiota.

EU-ohjelmakaudella 2014–2020 toteutamme ohjelmien teemahakuja. EU-rahoitusta haetaan erikseen ilmoitettuina hakuaikoina ja kulloinkin määriteltyjä painotuksia noudattaen. Rahoitusta voivat hakea yritykset, julkiset yhteisöt sekä yksityiset henkilöt.

Ajankohtaista

angle-left Rypäs Karelia CBC -hankkeita starttaamassa
Virhe tapahtui prosessoidessa esitysmallia.
The following has evaluated to null or missing:
==> articleThumbnail.getAttribute("fileEntryId") [in template "33540#33574#UUTINEN_TMPL-1.0.0" at line 29, column 60]

----
Tip: If the failing expression is known to be legally refer to something that's sometimes null or missing, either specify a default value like myOptionalVar!myDefault, or use <#if myOptionalVar??>when-present<#else>when-missing</#if>. (These only cover the last step of the expression; to cover the whole expression, use parenthesis: (myOptionalVar.foo)!myDefault, (myOptionalVar.foo)??
----

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: ${articleThumbnail.getAttribute("file... [in template "33540#33574#UUTINEN_TMPL-1.0.0" at line 29, column 58]
----
1<#assign displaydate = .vars['reserved-article-display-date'].data> 
2<#assign originalLocale = .locale> 
3<#setting locale = localeUtil.getDefault()> 
4<#assign displaydate = displaydate?datetime("EEE, d MMM yyyy HH:mm:ss Z")> 
5<#assign locale = originalLocale> 
6<div class="article-container clear"> 
7 
8  <!-- article header --> 
9 
10  <div class="article-header-container"> 
11    <div class="article-header"> 
12      <div class="article-date"> 
13        ${displaydate?string["dd.MM.yyyy"]} 
14      </div> 
15      <h1>${articleTitle.getData()}</h1> 
16      <div class="article-ingress"> 
17      ${articleTitle.articleIngress.getData()} 
18      </div> 
19    </div> 
20  </div> 
21 
22  <!-- article content --> 
23 
24  <div class="article-content"> 
25  ${articleContent.getData()} 
26  </div> 
27	<div style="display: none;"> 
28	<#if articleThumbnail.getData()?? && articleThumbnail.getData() != ""> 
29	  <img style="display:none;" data-fileentryid="${articleThumbnail.getAttribute("fileEntryId")}" alt="${articleThumbnail.getAttribute("alt")}" src="${articleThumbnail.getData()}" /> 
30	<#else> 
31	  <#if layout.getGroup().getExpandoBridge().hasAttribute("somedefaultimage")> 
32			<#assign someDefaultImage = layout.getGroup().getExpandoBridge().getAttribute("somedefaultimage")! /> 
33			<#if someDefaultImage?has_content> 
34				<img style="display:none;" alt="SomeShare" src="${someDefaultImage}" /> 
35			</#if> 
36		</#if> 
37      </#if> 
38  </div> 
39  <!-- repeatable link list --> 
40 
41<#if articleLinkList.getSiblings()?has_content> 
42  <#list articleLinkList.getSiblings() as cur_linklist> 
43    <#if cur_linklist.articleLinkText.getSiblings()[0].getData()?has_content> 
44      <div class="article-linklist"> 
45        <#if cur_linklist.getData()?has_content> 
46          <div class ="article-linklist-title"> 
47            <h3>${cur_linklist.getData()}</h3> 
48          </div> 
49        </#if> 
50        <ul class="link-list container"> 
51          <#if cur_linklist.articleLinkText.getSiblings()?has_content> 
52            <#list cur_linklist.articleLinkText.getSiblings() as cur_link> 
53              <li class="article-link col-md-6 col-xs-12"> 
54                <i class="icon-chevron-right"></i><a href="${cur_link.articleLinkAdress.getData()}">${cur_link.getData()}</a> 
55              </li> 
56            </#list> 
57          </#if> 
58        </ul> 
59      </div> 
60    </#if> 
61  </#list> 
62</#if> 
63 
64<#if articleContactList.getSiblings()?has_content> 
65  <#list articleContactList.getSiblings() as cur_contactlist> 
66    <#if cur_contactlist.articleContactText.getSiblings()[0].getData()?has_content> 
67    <div class="article-linklist contact-linklist"> 
68      <#if cur_contactlist.getData()?has_content> 
69        <div class ="article-linklist-title contact-title"> 
70          <h3>${cur_contactlist.getData()}</h3> 
71        </div> 
72      </#if> 
73      <ul class="link-list contact-link container"> 
74        <#if cur_contactlist.articleContactText.getSiblings()?has_content> 
75          <#list cur_contactlist.articleContactText.getSiblings() as cur_contact> 
76            <li class="article-contact col-md-6 col-xs-12"> 
77              <div class="contact-name-container"> 
78                <i class="icon-chevron-right"></i>${cur_contact.getData()} 
79              </div> 
80              <div class="article-contact-info"> 
81                <p>${cur_contact.articleContactTitle.getData()}</p> 
82                <p>${cur_contact.articleContactAdress.getData()}</p> 
83                <p>${cur_contact.articleContactNumber.getData()}</p> 
84                <p>${cur_contact.articleContactEmail.getData()}</p> 
85              </div> 
86            </li> 
87          </#list> 
88        </#if> 
89      </ul> 
90    </div> 
91    </#if> 
92  </#list> 
93</#if> 
94  <div class="return-links"> 
95  	<div class="return-to-previous"> 
96  	  <a class="return-link" href="javascript:history.back()"> 
97  	    <i class="icon-chevron-left"></i> 
98  	    <@liferay.language key="back-to-previous" /> 
99  	  </a> 
100  	</div> 
101    <div style="display: none;" id="return-to-news-listing" class="return-to-news-listing"> 
102      <a id="return-to-news-list-link" class="return-link" href="#"> 
103        <i class="icon-chevron-left"></i> 
104        <@liferay.language key="back-to-news-list" /> 
105      </a> 
106    </div> 
107  </div> 
108</div> 
109<style> 
110  div.h2 { 
111    display:none !important;   
112
113</style> 
114<script> 
115window.onload = function () {  
116  var currentLocation = window.location.toString(); 
117  if(currentLocation.includes("/-/")){ 
118    var newsLocation = currentLocation.split("/-/")[0]; 
119    document.getElementById("return-to-news-list-link").href=newsLocation; 
120    document.getElementById("return-to-news-listing").style.display = "block"; 
121
122
123</script> 

Sivu arviointi ja palaute